پرسش 57 . اگر کسى که به سن تکلیف نرسیده‏است، گناهى کرد، باید توبه کند؟ اگر حق الناس باشد چطور؟

اگر پیش از تکلیف، خطایى از کسى سرزند که حق الله محسوب شود مانند دروغ و غیره، از آن رو که در آن زمان بالغ نبوده، تکلیفى نداشته و در نتیجه گناهى مرتکب نشده‏است، تا براى جبران آن توبه لازم باشد اما اگر حق الناس مانند سرقت و غصب و ضرر به دیگران باشد، هر چند گناهى براى او نوشته نشده، اما مدیون و ضامن است و باید از صاحب حق طلب حلالیت کند. اگر مالى که سرقت یا غصب شده، موجود باشد، باید آن را به صاحبش برگرداند. در صورتى که موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را باید بپردازد. اگر صاحب حق مرده است، به وارثان او برگرداند و در صورتى که موفق به این کار نشد، طبق قیمت روز براى او صدقه بدهد.230