پرسش 38 . کسى که تمام عمر را به گناه و ترک واجبات گذرانده، چگونه مى‏تواند توبه کند؟

توبه تا پیش از زمان حضور مرگ پذیرفته است، از این رو کسى که تمام عمر را به گناه و ترک واجبات گذرانده، اگر بتواند در آن لحظه به توبه واقعى نائل گردد، توبه‏اش قبول مى‏شود، هر چند این امر به آسانى محقق نمى‏شود. اگر کسى در آخر عمر بخواهد توبه کند، باید شرایط آن را به‏دست آورد که عبارتند از: انجام واجبات فوت شده و اداى حق الناس. در این صورت اگر وقت قضاى نماز و روزه از دست رفته را ندارد، باید وصیت کند پس از مرگش آن را به‏جا آورند و نسبت به رد مظالم و حقوق مردم فوراً اقدام نماید و در صورت لزوم با وصیت شرعى قسمتى از اموال خود را براى آن اختصاص دهد.