پرسش 31 .توبه کامل از گناه خود ارضایى چگونه است؟

خود ارضایى مانند گناهان دیگر و توبه از آن مانند توبه از گناهان دیگر است که دو رکن اساسى دارد: پشیمانى از گناه خود ارضایى و عزم برترک آن و البته چون این گناه به صورت عادت در آمده‏است، ترک آن، نیاز به یک برنامه حساب شده و دراز مدت دارد که در برگیرنده دو روش پیشگیرى و درمان باشد.
در بخش پیشگیرى مهم‏ترین امر، کنترل نگاه، ترک رفت و شد با دوستان ناباب، دورى از عوامل تحریک کننده، ترک فکر گناه، دورى از تماس و ارتباط با نامحرم است.
در بخش درمان، امورى مانند اشتغال به برنامه شبانه روزى، پرهیز از تنهایى، کم خورى، ورزش، ازدواج و یاد مرگ باید مورد توجه قرار گیرد.