پرسش 19 . این مطلب که اگر انسان در شب قدر توبه نکند، تا شب قدرآینده بخشیده نخواهد شد، با این سخن که ...

پرسش 19 . این مطلب که اگر انسان در شب قدر توبه نکند، تا شب قدر آینده بخشیده نخواهد شد، با این سخن که درِ توبه‏همیشه به روى انسان‏باز است، چگونه قابل جمع است؟
پاسخ : بین این دو دسته روایات، ناهمگونى نیست زیرا:
روایاتى که وارد شده، در مقام بیان فضیلت ماه رمضان و شب قدر است، مانند آن‏چه از امام صادق7 نقل شده‏است،83 تا مردم به وظیفه خود در این ماه و شب پر برکت عمل کنند و از این فرصت طلایى جهت توبه و استغفار و جبران گناهان بهره بجویند، ولى هرگز به معناى قبول نشدن توبه در روزها و
ماه‏هاى دیگر نیست. معیّن شدن بعضى از وقت‏ها مانند شب قدر براى تشویق انسان است، نه پذیرفته نشدن توبه در وقت دیگر.
این توجیه هم موافق با برهان عقلى است و هم با دلایل نقلى (احادیث) همخوانى دارد. عقل مى‏گوید خداوندى که مهربان است و به بندگانش لطف دارد و به سبب لطف خود، توبه را فراروى بندگان گناهکار قرار داده است، بندگانش را از این فیض محروم نمى‏سازد. محدود کردن توبه به یک شب با فلسفه توبه که ایجاد امید در دل گناهکاران است، ناهمگونى دارد، زیرا چه بسا شخصى نتواند شب قدر را به احیا و توبه سپرى کند. در روایات که موضوع توبه مطرح شده، وقت خاصى براى آن مشخص نشده‏است.