پرسش 12 . آیا توبه، سبب رو آوردن مردم به گناه نمى‏شود؟

پیش از پاسخ باید به دو نکته توجه داشت:
1- هر چند ممکن است برخى از گناهکاران به امید توبه مرتکب گناه شوند، اما این افراد در حقیقت خود را فریب مى‏دهند و براى ظاهرسازى و یا توجیه خطاى خود، توبه را مطرح مى‏کنند، پس اگر درِ توبه به روى آنان باز نبود، باز دست از گناه بر نمى‏داشتند!
2- سو ء استفاده از هر اصل صحیح و قانونى امکان‏پذیر است، ولى سبب نمى‏شود که آن اصل و قاعده زیر سؤال برود.
اما به نظر مى‏رسد توبه، عامل پیدایش یا فزونى گناه نیست، زیرا:
یکم : وعده پذیرش توبه، روزنه امیدى است که در دل گناهکاران ایجاد مى‏شود که از آن راه در آینده خود تجدید نظر کنند و از قانون شکنى دست بردارند. پس توبه، باز دارنده گناه است نه مشوق گناه.
دوم : هیچ گناهکارى، یقین به زنده ماندن خود ندارد تا بگوید در آخر عمر توبه مى‏کنم! مرگ‏هاى ناگهانى و در دوره جوانى، هشدار و زنگ خطرى براى گناهکاران است تا در توبه شتاب کنند و از غفلت بیرون آیند. چگونه مى‏توان با وجود شک و تردید نسبت به زندگى در آینده، به امید توبه، مرتکب گناه شد؟!
سوم : توبه با شرایط خاصى که دارد، انجام آن با دشوارى همراه است، به ویژه اگر حقى از مردم ضایع شده‏باشد. همین امر، افراد را آگاه مى‏سازد که جسورانه معصیت نکنند و گستاخانه در گرداب گناه نیفتند. پس اگر کسى به بهانه توبه، گناه نماید، به حقیقتِ توبه و شرایط آن توجه نداشته است، زیرا به فرمایش امام على علیه السلام « گناه نکردن از توبه کردن آسان‏تر است» .66 هر عاقلى کار آسان را بر امر مشکل ترجیح مى‏دهد.
چهارم : از نظر آموزه‏هاى دینى، گناه یک نوع بیمارى است.67 به پیشواز بیمارى رفتن به بهانه درمان آن، حماقت و نادانى است!
پنجم : توبه در گرو توفیق الهى است اما با تکرار گناه از انسان توفیق، سلب مى‏شود، پس هرگناهکارى احتمال مى‏دهد که با گناه خود توفیق توبه کردن از او گرفته شود. در این حال از ادامه گناه منصرف مى‏گردد.
یک بار توبه براى تمام عمر!