از سوی پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
در این نشست علمی مشترک مرکز ملی پاسخگویی و مؤسسه شناخت به تشریح تصمیم گیری و تغییر اراده از طریق مبادی آن در حکمت متعالیه اشاره شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام دکتر مجتبی افشار پور «عضو هیأت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه» به ارائه طرح خویش پرداخت.

ایشان در این پژوهش به بررسی فرایند تصمیم گیری و تغییر اراده از زاویه مبادی آن و نیز چگونگی تحقق تصمیم مورد انتظار از منظر حکمت متعالیه پرداخت. بر اساس حکمت متعالیه و علم النفس فلسفی، تغییر در تصمیم و حصول اراده، ناشی از یکسری مبادی است و این مبادی، در نهایت منتهی به اراده و اجماع می شود که همان تصمیم بر انجام یا ترک فعل است. این مبادی، بر انواع معرفتی و غیر معرفتی و نیز ادراکی و تحریکی تقسیم می شوند و هر یک به نحوی در ایجاد تصمیم تاثیرگذارند. در این جلسه، بعد از ترسیم نقش این عوامل در تصمیم، به بیان مدلهای تاثیرگذاری این مبادی در انجام یک عمل خاص پرداخته شد.

شایان ذکر است مطالب ارائه شده در این جلسه توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر گرجیان «استاد تمام و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع)» و حجت الاسلام ناصر عزیزی «دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و مدرس موسسه امام صادق(ع) و عضو گروه معارف موسسه شناخت» بعد از استماع نکات دکتر افشارپور، به بیان نکات مثبت و منفی این اثر پرداختند. ناقدان محترم، این پژوهش را در سطح مطلوب و به نوعی امتداد اجتماعی مباحث فلسفی دانستند.