مشارکت حد اکثری یا انتخاب اصلح؟

برخی معتقدند اگر با مشارکت حد اکثری فرد اصلح انتخاب نشد مشارکت حداکثری اهمیتی ندارد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.