در صورتی که مشارکت حداکثری مانع از انتخاب اصلح شود چه تدبیری باید سنجید؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.