فراموشی غسل جنابت روزه دار

فراموشی غسل جنابت روزه دار

 اگر روزه دار فراموش کند که غسل جنابت انجام دهد تکلیف روزه او چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.