حکم قرص زیرزبانی برای روزه دار

حکم قرص زیرزبانی برای روزه دار

 استفاده از قرص زیر زبانی برای روزه دار چه حکمی دارد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.