حکم روزه در صورت ادامه مریضی تا ماه رمضان آینده

حکم روزه در صورت ادامه مریضی تا ماه رمضان آینده

 کسی که مریضیش از ماه رمضان قبل تا ماه رمضان بعد طول بکشد باید زوزه های ماه قبل را قضا کند یا کفاره کافی است؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.