حکم رجوع به مرجع دیگر در احتیاط واجب

حکم رجوع به مرجع دیگر در احتیاط واجب

درصورت احتیاط واجب آیا میتوان به مرجع دیگر رجوع کرد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.