حکم خلال دندان برای روزه دار

حکم خلال دندان برای روزه دار

در طول روزه  بین دندانها را می توان خلال کرد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.