تأثیر شورای نگهبان بر مشارکت عمومی

نظارت شورای نگهبان باعث می شود که برخی از کانیداهای برخی از احزاب ر صلاحیت شوند وبدنبال آن مشارکت کاهش یابد آیابرای مشارکت حداکثری ازاین گزینش میتوان صرفنظر کرد

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.