چرا در ایران دخترها به سربازی نمی‌روند؟

معافیت دختران از سربازی اختصاص به ایران ندارد. در بعضی کشورهای دیگر نیز دختران از خدمت زیر پرچم معاف بوده، داوطلبانه به سربازی می‌روند. این هم نشان می‌دهد که برخی از محدودیت‌های فردی و اجتماعی موجب شده‌اند که دختران از سربازی معاف باشند، از جمله اینکه دختران توان آموزش‌های نظامی طاقت‌فرسا و کارهای سخت را نداشته، انجام بعضی از مأموریت و فعالیت‌ها برای آنان مشکل می‌باشد.
سربازان کسانی هسند که در جنگ‌ها شرکت می‌کنند و وظیفه دفاع از کشور را بر عهده دارند. این فعالیت با وضع جسمی و روحی دختران همسویی نداشته، و آمادگی جسمی پسران جهت این فعالیت‌ها بیشتر از دختران است.
در جامعه اسلامی ایران علاوه بر محدودیت‌های فردی و اجتماعی، محدودیت‌های اخلاقی نیز وجود دارد؛ محدودیت‌هایی مانند اختلاط دختران و پسران در پادگان‌های آموزشی و در هنگام انجام وظایف افزون بر آن دختران بیشتر در معرض تجاوز و آسیب‌های اجتماعی و فردی قرار می‌گیرند، به گونه‌ای که دختران نیاز به حفاظت دارند. بر این اساس معافیت دختران از سربازی نوعی کمک به آنان است که تکلیف شاق اجتماعی از آنان برداشته شده است.
حال اگر شرایط برای سربازی دختران فراهم گردد و وظایف آنان در سربازی با توجه به شرایط جسمی و روانی آنان تعریف و مشخص شود، ممکن است دختران در ایران نیز به خدمت زیر پرچم فرا خوانده شوند، همانگونه که این مسئله را مطرح کرده‌اند.