اگر دختری به یک پسر علاقه داشته باشد و رؤیاهایش را با او می‌گذارند،‌ گناهی مرتکب شده است؟

دوست داشتن پسر یا مرد نا محرم در صورتی به صورت اظهار عشق عملی و رفتارهای غیر شرعی نباشد، اشکال ندارد، اما استمرار این حالت درونی و قلبی، می‌تواند آسیب‌هایی را متوجه دختر نماید؛ زیرا اوّلاً این مسئله که در رؤیاهای دختر همیشه حضور دارد، به طور طبیعی قلب، فکر و ذهن او را به خود مشغول ساخته و او را از فعالیت‌های مثبت باز می‌دارد،‌ یا از تمرکز فکری در درس و فعالیت‌های مدرسه باز می‌دارد.
دوم: گاهی به صورت‌های مختلف در مرحله عملی بروز می‌کند که برخی نامشروع است.
سوم: او را از معشوق حقیقی (خداوند) غافل کرده و گاهی نیز از دستورهای الهی باز می‌دارد.
چهارم: استمرار این حالت درونی، گاهی آسیب‌های روانی را نیز متوجه شخص می‌کند. هر یک از موارد ذکر شده، در تجربه‌های مختلف ثابت شده است.