چرا پسرها این قدر باید آزاد باشند؟

اولاً: درصد آسیب پذیرى دختران بیش‏تر از پسران است و آثار نامطلوب ولنگارى در دختران بیش از پسران است و مفاسد اجتماعى که مترتب بر این دو مى‏شود، متفاوت است. آسیب پذیری دختران واحساسی بودن آنها و وجود پسران فاسد و هوس باز و فریب کار در جامعه باعث شده است ، خانواده ها برای دختران محدویت بیشتری قایل شوند.
ثانیاً: پدران و مادران متدین و مذهبى نه تنها براى دختران خود، بلکه براى پسران نیز محدودیت هایى ایجاد مى‏کنند. آنان را از شرکت در هر جا و مکانى برحذر مى‏دارند و به پوشیدن هرگونه لباسى رضایت نمى‏دهند و به آنان اجازه نمى‏دهند با دختران رابطه داشته باشند.
بنابراین پدران و مادرانى که متدین هستند، هم براى دختران و هم براى پسرانشان محدودیت و به تعبیر صحیح‏تر مصونیت ایجاد مى‏کنند. البته درصد محدودیت براى دختران به جهت آسیب پذیری آن ها، بیش‏تر است.
البته این واقعیت را نباید کتمان کرد که بعضی از خانواده ها به دلیل تعصب و یا آداب و رسوم خاص برای دختران محدودیت هایی قایل شده اند که باید نگرش آن ها اصلاح شود.ََ