چرا هیچ یک از انبیای الهی یا امامان از جنس زنان نبوده اند؟ آیا این مطلب اصل تساوی حقوق زنان را زیر سوال نمی برد؟

در مورد اینکه چرا زنان پیامبر نشدند چند نکته قابل توجه است :
1- زنان اگر چه عهده دار مسئولیت پیامبری ، اما می توانند به همان مقام و مرتبه پیامبری دست یابند . زنان بسیارى در تاریخ بوده و در قرآن نیز مطرح هستند که مقام آن ها از برخى انبیا کمتر نیست مانند حضرت مریم آسیه و یوکابد (مادر حضرت موسى) که جبرئیل بر برخى آنها نازل و بر برخى دیگر وحى به صورت‏هاى دیگر فرود مى‏آمده است.
2- مقام پیامبری ، همانند مقام امامت یک مسئولیت اجتماعی است و طبعا مسئولیت برای کسانی قرار می گیرد که شرایط لازم آن را داشته باشند و لوازم آن را نیز اجرا نمایند . از آنجا که وظیفه پیامبری و امامت لازم است که در تماس مستقیم با مردم و انسان ها بوده وشرایط فیزیکی و جسمانی سختی را دارا باشند ، این مسئولیت به زنان واگذار نشده است. اگر با دیده انصاف نگریسته شود زن به جهت وظایف خاصى که در خلقت براى او تعیین شده است و به جهت موقعیت ویژه‏اى که در برابر مردان دارد کمترمى‏تواند وظایفى چون پیامبرى را به انجام برساند؛ یعنى اینکه ممکن است لیاقت پیامبرى را داشته باشد همان گونه که برخى زنان در همین مرتبه بوده‏اند ، اما در ایفاى نقش عملى خود مسلما با مشکلاتى روبه رو خواهند بود و این مسئولیت راهنمایی و هدایت مردم را با سختی مواجه خواهد کرد.
بنا بر این اگر مقصودتان از این سوال رسیدن به درجات و کمالات انبیا(ع) است، هم چنان که گفتیم در طول تاریخ زنانى به این مقام رسیده و حتى مشمول خطاب وحى واقع شده‏اند.
و اگر مقصود رسالت عملى و اجتماعى است؛ این مسئله چون همواره همراه با بسیارى از معضلات و مشکلات مى‏باشد، عملاً براى زنان طاقت ‏فرسا و فوق تحمل بوده و آن گونه که لازم بود ، تحقق نمی پذیرفت ، به همین خاطربر زنان تکلیف نشده است.
با توجه به مطالبی که بیان شد نتیجه می شود که :
پیامبری یک حق نیست بلکه یک مسئولیت اجتماعی است ، اما زنان از مقام پیامبری که مقام انسان کامل است ، محروم نیستند. پس زنان نیز به همان درجه ای از کمال انسانی می توانند دست یابند که مردان بدان دست می یابند ، بنابراین از این جهت که یک حق باشد بین زنان و مردان تفاوتی نیست ، اما از جهت مسئولیت اجتماعی پیامبر به واسطه ویژگی های مردان به آنها واگذار شده است.
تفاوت‏ها یی دیگری که در برخی موارد و احکام بین مردان و زنان وجود دارد ، از همین نوع است.
اسلام میان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنیان نهاده است ، ولى از لحاظ وظایف اختصاصی،‌اسلام براى هر یک از زن و مرد نقش خاصى را قایل است که با سرشت و طبیعت او سازگار است.