هدف اصلی از انقلاب چیست ؟

اهداف انقلاب را مختصرا می‏توان چنین فهرست كرد:
* رها ساختن كشور از تسلط و نفوذ بیگانگان به ویژه آمریكا،
* پیاده كردن احكام نورانی اسلام و ترویج فرهنگ خودی،
* نفی نفوذ فرهنگ بیگانه،
* خودكفایی در زمینه‏های مختلف،
* مقابله با سیاست‏های استكبار جهانی در سطح منطقه (مسأله فلسطین و رژیم اشغال‏گر قدس)،
* رفع فقر و محرومیت از طبقات محروم جامعه (به ویژه روستاها و مناطق دوردست)،
* بسط عدالت اجتماعی.