چرا می گویند انقلاب ما انفجار نور بود؟

این سخن از كلمات گهربار امام خمینی قدّس سرّه می باشد. اگر كسی جریان پیروزی انقلاب رابررسی كند و آن روزهای نورانی را به یاد داشته باشد, می تواند درك كند انقلاب ما انفجار نور بود; نوری كه پس از انفجار, همهء سیاهی ها و ظلمت ها و كدورت ها را كنار زد و فضای ایران را آكنده از روشنی ساخت . دسته دسته ظالمان و ستم پیشگان فرار را بر قرار ترجیح می دادند و به بیرون از كشور و یا به مخفی گاه ها می گریختند.كسانی كه سالیان دراز به شكنجه جوانان برومند این مرز و بوم پرداخته بودند, كسانی كه جوانان را به منجلاب فساد دعوت می كردند و زنان مسلمان را به بی حجابی و بی عفتی می خواندند, كسانی كه سعی داشتند دین را از صحنهء زندگی ایرانیان متدیّن براندازند, خوار و منكوب شدند و نور اسلام بیش تر در دل ها و زندگی مردم تابیدن گرفتن و غریو همه جا را پر كرد و فرشتهء آزادی به پرواز درآمد.
وقتی صدای رادیو ایران به گوش همه رسید كه : این صدای انقلاب ایران است، برق خوشحالی در چشمان مردم پرتو افشانی كرد و این جا بود كه باید گفت:< انقلاب ما انفجار نور بود>.