چند باغ در بهشت وجود دارد؟

سوال:
چند باغ در بهشت وجود دارد؟
یک (سوره 29 آیه 73، سوره 41 آیه 30، سوره 57 آیه 21، سوره 79 آیه 41) یا زیادتر (سوره 18 آیه 31، سوره 22 آیه 23، سوره 35 آیه 333)؟

پاسخ:

در هیچ یک از چند آیه اوّل، سخن از یک باغ در بهشت نشده، تنها از بهشت سخن گفته شده که جایگاه نیکوکاران است. به عبارت دیگر در دستة اوّل آیات تنها از اصل وجود جایگاهی به نام بهشت سخن گفته، نه از تعداد، اما در برخی آیات دیگر از مراتب و تعداد سخن گفته شده است؛ بنابر این دو گروه از آیات نیز نمی‌تواند مقصود تناقض‌جو را برآورده سازد.
توضیح بیشتر در مورد آیات بهشت:
از آن‌جا که افراد از جهت ایمان دارای مراتب مختلف می باشند،‌ قطعاً در آخرت نیز متناسب با مرتبة و درجة ایمان و تقوای آنها، دارای مراتب و درجات خواهند بود. برخی از آنها که اساساً ایمان ندارند، در جهنم وارد می شوند و آنهایی که ایمان دارند و به بهشت می روند نیز مقام و مرتبة آنها یکسان نیست.
برخی در بالاترین سطح بوده و برخی در پایین‌ترین سطح هستند، پس اگر در برخی آیات تنها از اصل وجود بهشت سخن می رود، منظور چیزی غیر از جهنم است، ولی خود بهشت دارای مراتب گوناگون می-باشد و این در آیات دیگر بیان شده است، به طور مثال گفته می-شود فلانی در دانشگاه قبول شد. همه می دانند که دانشگاه شامل بسیاری از ادنشکده‌ها می شود که رشته‌های مختلف در آن وجود دارد و مراتب آنها نیز متفاوت است.
واژة بهشت نیز این گونه است، چون بهشت فردوس و بهشت عدن و... که هر کس متناسب با اعمال و رفتار و ایمان خود در یکی از این بهشت‌ها وارد می شود.