با توجه به ارزش والای زن در اسلام ،ودر مقابل تبلیغات منفی غرب،چگونه می توان زنان را به هویت واقعی شان آشنا نمود؟

براى بازیابى هویت و احیاى شخصیت زن، عوامل و زمینه‏هاى متعددى نقش دارند که این عوامل مکمل یکدیگر هستند. در این جا به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود:
1 - بیان جایگاه زن در اسلام
2 - واگذارى برخى از مسئولیت‏ها به آنان‏
3 - مبارزه با تهاجم فرهنگى غرب
4 - تذکر و یادآورى آثار زیانبخش آزادى از نوع غربى با استفاده از آمار و مستندات
یکى از عوامل مهم احیاى شخصیت زن، بیان جایگاه زن در اسلام است، در جامعه اسلامى که قرآن و معصومان(ع) از قداست خاصى برخوردار است، بیان جایگاه و ارزش واقعى و شخصیت انسانى زن با بهره‏گیرى از قرآن و روایات، یکى از عوامل تأثیر گذار در هویت‏یابى زنان به حساب مى‏آید.
اگر زنان بدانند که شخصیت آنان در بى حجابى و بى عفتى ظهور نمى‏کند، بلکه شخصیت آن‏ها در عفت، دین دارى و رعایت ارزش‏هاى اسلامى ظهور مى‏کند، به هویت خویش بر مى‏گردند.
البته بیان جایگاه زن در اسلام باید مبتنى بر منطق و استدلال صورت گیرد.
استاد شهید مطهرى یکى از راه‏هاى جذب زنان به حجاب را بیان فلسفه حجاب دانست، همین طور وى تشخیص داد که براى آشنایى زنان به جایگاه خود در آموزه‏هاى دینى، تدوین کتاب‏هاى تحلیلى و علمى مانند نظام حقوق زن در اسلام نیاز است که خود به تدوین چنین کتابى پرداخت.
براى تعیین جایگاه زن در اسلام، حوزه‏هاى علمیه، عالمان دین، نویسندگان و رسانه‏هاى گروهى وظیفه دارند که با برنامه‏هاى نظام‏مند به بیان جایگاه زن در آموزه‏هاى اسلامى، بپردازند.
باید به زنان آموخت که زن با افکار جاهلیت مبارزه نموده و به زن بها داد تا آن جا که قرآن درباره حضرت مریم (مادر عیسى) فرموده است که: درمحراب عبادت همواره ملائکه با او سخن مى‏گفتند و از غیب براى او روزى مى‏رسید.
از لحاظ مقامات معنوى آن قدر کارش بالا گرفته بود که پیغمبر زمانش را در حیرت فرو برده بود.(1) با آگاهى زنان از شخصیت و ارزش واقعى خود، ارزش و شخصیت و سعادت خود را در امور پست و پایین جستجو نمى‏کنند.
یکى از راهکارهاى مهم هویت یابى زنان، واگذارى برخى از مسئولیت‏ها به آنان است.
حضور زنان در صحنه‏هاى سیاسى و اجتماعى موجب مى‏شود: زنان باور کنند که در آموزه‏هاى دینى براى آن‏ها مسئولیت‏هاى مهم تعریف شده و آنان مانند مردان مى‏توانند مسئولیت‏هاى همسو با شرایط روحى و فیزیکى زنان را داشته باشند.
بهتر است حضور زنان صدر اسلام در صحنه‏هاى مختلف و بیعت آنان با پیامبر اسلام بیان شود.
مبارزه با تهاجم فرهنگى نیز راهکار مفید جهت خنثى سازى تبلیغات غرب علیه زنان را مى‏طلبد. غرب با بهره‏گیرى از ابزار و وسایل تبلغى همسو با شرایط زمان چنین وانمود کرده است که در اسلام حقوق زن نادیده گرفته شده و به زن آزادى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى داده نشده است از سوى دیگر غرب از جایگاه زن در غرب تبلیغ نموده و به فرهنگ سازى پرداخته که غرب آزادى سیاسى، اجتماعى و... براى زن به ارمغان آورده است. همچنین از تساوى حقوق زن و مرد سخن گفته و جهان اسلام را متهم به نقض حقوق زنان نموده است.
براى خنثى سازى تهاجم فرهنگى غرب باید به فرهنگ سازى و تغذیه فرهنگى پرداخت و اثبات نمود که اسلام پاسدار حقوق زنان بوده و به زنان استقلال سیاسى واجتماعى و... داده است.(2) شهید مطهرى با انتقاد از تبلیغات غرب باور دارد که اگر غرب در عصر حاضر استقلال اقتصادى و... زن را مطرح کرده، اسلام در هزار و چهارصد سال آن را مطرح کرده است. وى مى‏نویسد: "اسلام درهزارو چهارصد سال پیش این قانون را گذرانده و گفت: "للرّجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنّساء نصیبٌ ممّا اکتسبن"(3)... پس قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد"(4)
یکى از راه‏هاى مهم مبارزه با تهاجم فرهنگى، شبهه‏شناسى و شبهه زدایى است، یعنى باید نخست شبهه‏هایى را که در خصوص حقوق و جایگاه زن در اسلام وجود دارد، شناسایى کرد و سپس با اتخاذ سیاست‏هاى منطقى و راهکارهاى مفید شبهه زدایى نمود.
ایجاد زمینه‏ها و شرایط لازم براى ازدواج و ایجاد تعادل در مسایل جنسى و توجه به خواسته‏هاى جوانان در حدودى که شرع و دین مشخص نموده است نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت‏ها:
1 - نظام حقوق زن در اسلام، ص 175.
2 - ر. ک: حسین نورى همدانى، جایگاه بانوان در اسلام، ص 59 به بعد؛ تفسیر المیزان، ج 2، ص 273؛ اسد اللَّه جمشیدى، جستارى در هستى‏شناسى زن، ص 59 به بعد.
3 - نساء (4)، آیه 32.
4 - نظام حقوق زن در اسلام، ص 216 (مجموعه آثار، ج 19.