آیا زن می تواند امام جماعت شود ؟

زن نمی تواند بری مردان امام جماعت شود و بفتوای بعضی از مراجع معظم تقلید بنا به احتیاط واجب زن برای زنان نیز نمی تواند امام جماعت شود0 ولی به نظر مراجع معظم دیگر اقتدای زنان به زن اشکال ندارد0( توضیح‏المسائل مراجع، ج‏1، ص 819، مسئله 1453.)