جنابت چگونه حاصل می شود ؟

انسان با دو چیز جنب می شود :
1 - جماع ( آمیزش جنسی )
2- بیرون آمدن منی چه در خواب باشد یا بیدار ی ، کم با شد یا زیاد با شهوت باشد یا بی شهوت با اختیا ر با شد یا بی اختیار 0 (1)
پی نوشت ها:
1 توضیح المسائل مراجع ج1 ص221 مسئله 345 0