اگر خمس یا زکات مالی را بدهند باز به این مال خمس یا زکات تعلق می گیرد ؟

مالی که خمسش داده شود دیگر خمس ندارد ، ونیز گندم وجو وکشمش وخرما یک بار بیشتر زکات ندارند ،ولی کسی که طلا یانقره او به حد نصاب رسیده است ، اگرچه زکات آن را داده باشد ، تاوقتی از نصاب اول کم نشده ، همه ساله باید زکات آن را بدهد ،وکسی که باید زکات گاو وگوسفند وشتر را بدهد اگر زکات آنهارا از مال دیگرش بدهد ، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده همه ساله باید زکات را بدهد ، واگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول کمتر شوند زکات بر او واجب نیست ، مثلا کسی که چهل گوسفند دارد اگر از مال دیگرش زکات آنهارا بدهد تا وقتی که گوسفند های او از چهل کم نشده همه ساله باید یک گوسفند بدهد ،واگر از خود آنها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده زکات بر او واجب نیست 0(1)
پی نوشت ها:
1- توضیح المسائل مراجع ج2 ص134 مسئله 1898 وص145 مسئله 1924 0