سکه های بها آزادی زکات دارد ؟

به فتوای بعضی ازمراجع معظم تقلید ، زکات دارد ، (1) وبه فتوای بعض د یگر سکه های بهار آزادی زکات ندارد ،زیرااین سکه ها فعلا رایج نمی باشند 0 (2)
پی نوشت ها:
1 امام خمینی استفتاآت ج1 ص341 س4 از احکام زکات ؛ استفتای تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای (قم) از آیت الله قدیری 0
2 آیت الله شیخ جواد تبریزی استفتا آت ص 160 س774 ؛آیت الله فاضل لنکرانی جامع المسائل ج1 ص165 س626 0