از زکات می توان برای ازدواج پسر داد ؟

اشکا ل ندارد 0 پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد ، پسر هم می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خودرا به او بدهد (1 ) 0
پی نوشت ها:
1- امام خمینی توضیح المسائل مسئله 1951 0