کسی که روزه قضا دارد میتواند روزه مستحبی بگیرد ؟

از شرایط صحت روزه مستحبی نداشتن روزه قضا است ،بنابراین کسی که روزه قضا به گردن دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد .(1)
پی نوشت ها:
1 عروه الوثقی ج3 ص618 ؛امام خمینی تحریر الوسیله ج1 ص294 0