پدری مرده ( وصیتنامه هم ندارد ) وروزه قضا دارد روزه های اورا چه کسی باید بگیرد ؟

اگر پسر بزرگتر داشته باشد براوواجب است که روزه های قضا شده پدرش رابگیرد ،یاکسی را اجیرکند تااین روزه ها را قضا کند ،واگرپسربزرگتر نداشته باشد و ماترک ( اموالی که از میت باقی می ماند ) هم نداشته باشد قضای روزه های او بر کسی واجب نیست 0واگرماترک داشته باشد، دو نظر هست : بعضی از فقها میفرمایند واجب است ازماترکش بدهند وکسی را اجیر کنند تاروزه های وی را قضا کند ، وعده ای نظرشان این است که اجیر گرفتن واجب نیست وبر کسی هم واجب نیست که روزه های اورا قضا کند (1) 0
البته ورثه ویا کسان دیگر می توانند روزه ها ی آن مرحوم را قضا کنند وثواب ببرند 0
پی نوشت ها:
1- توضیح المسائل مراجع ج1 ص 789 مسئله 1390 ؛عروه الوثقی ج3 ص109 مسئله 21 0