استفاده از اسپری در ماه رمضا ن جهت معا لجه چه حکمی دارد ؟

باتوجه به اینکه بر استعمال داروی مزبور خوردن وآشامیدن صدق نمی کند ؛ روزه را باطل نمی کند (1) 0
پی نوشت ها:
1- امام خمینی استفتاآت ج1 ص306 س 6 از احام روزه ؛آیت الله تبریزی استفتاآت ص138 س655 ؛آیت الله فاضل لنکرانی جامع المسائل ج1 ص149 س 550 ؛ آیت الله مکارم استفتاآت جدید ج1 ص 86 س285 0