آیاپولی که برای خرید منزل وجهیزیه پس انداز می شود و سال بر آن می گذرد خمس دارد ؟

د ر این مسئله چند نظر هست :
1- خمس دارد ( 1)
2 - کسیکه برای تا مین مخارج زندگی درسالهای آینده همچون جهیزیه دختر یا خرید منزل لازم است پول یا جنسی را کنار به گذارد و بدون این کار نتواند درسالهای آینده مخارج خودرا تا مین کند پول یا جنسی را که کنار می گذارد خمس ندارد ( 2 )
3- چیز هائی که در زندگی به آن احتیاج دارد مانند خانه اثاثیه و جهیزیه دختر ونمی تواند یگد فعه تهیه نماید ولی در مدت کمی مثلا دو سال وسه سال می تواند آن چیز را به خرد و عرفا می گویند محتاج به آن چیز است و پس انداز کردن پول هم برای خرید آن چیز باشد باز هم خمس ندا رد ولی اگر به خواهد بعد از مدت طولانی مثلا بعد از بیست سال آن چیز رابه خرد به طوری که عرفا نگویند فعلا به آن محتاج است در این صورت پولی که پس انداز کرده اگراز یک سال گذشت خمس دارد ( 3 )
4- خمس دارد ولی در موارد ضروری حاکم شرع می تواند ارفاق هائی لحاظ کند ( 4)
5- خمس دارد مگر این که پس انداز کردن لازم باشد که در این صورت اگر بعد از سال خمسی درآینده نزدیک (مثلا دو سه ماه پس از سال خمسی ) درراهای مذکور مصرف شود خمس ندارد ( 5 )
6 -اگربرای تهیه جهیزیه وخانه راهی جز پس انداز پول نباشد ، پس انداز، خمس ندارد ( 6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1- امام خمینی استفتاآت ج 1 س 28 از مسائل خمس ؛ آیات عظام : تبریزی، سیستانی، صافی، وحید خراسانی، نوری همدانی، توضیح المسائل (به ترتیب ) مسئله 1786 ،1747، 1786، 1773 ، 1785 0
2- آیات عظام زنجانی وصانعی، توضیح المسائل ( به ترتیب ) ج 2 مسئله 1786 ، مسئله 17760
3- آیت الله بهجت توضیح المسائل مسئله 1391 0
4- آیت الله مکارم استفتا آت ج2 س 516 0
5- آیتالله خامنه ای استفتا ات س 908 0
6-آیت الله فاضل لنکرانی توضیح المسائل مسئله 1843 واستفتات ج1 ص 176 س675 ؛آیت الله صافی جامع الاحکام ج1 س705 و706 و750 با این تفاوت که خانه مورد نیاز فعلی باشد، ودر جهیزیه، دختر در معرض ازدواج باشد وخرید بعض اقلام جهیزیه بدون پس انداز ممکن نباشد 0