در منزل پدرم زندگى مى‏کنم،که خمس پرداخت نمى‏کند.وظیفه ام چیست ؟

کسانى که خمس پرداخت نمى‏کنند، وظیفه زن و فرزندان شان این است که اگر بدانند عین مالِ مورد استفاده آن‏ها ( مثلا میوه یا غذائی که می خواهند بخورند ) متعلق خمس است، خوردن و تصرف در آن قبل از اداى خمس جایز نیست، ولى مى‏توانند با اذن حاکم شرع ( مرجع تقلید ) خمس آن چه را مصرف کرده‏اند، بر ذمه بگیرند و هر وقت توانستند، پرداخت کنند.
و اگر شک داشته باشند که خمس به آن مال تعلق گرفته یا نه، تصرف در آن جایز است. .(1)
امام خمینى در این باره مى‏فرماید: «اگر «فرزند» یقین دارد که در آنچه از اموال پدر تصرّف کرده یا مى‏کند، خمس هست، باید به حاکم شرع مراجعه کرده و اجازه بگیرد.(2) .
به نظر آیات عظام تبریزی، خوئی ،سیستانی ومکارم تصرف در مالی که یقین داریم خمسش را نداده اند جایز است 0 3
پى نوشت‏ها:
1. أیت الله فاضل ، جامع المسائل، ج 1، ص 205،س 792.
2. امام خمینى، استفتائات، ج 1، ص 414، س 210از احکام خمس 0
3 0 توضیح المسائل مراجع مسةله1795