آیاقبل از دادن خمس مال می توان در آن تصرف کرد ؟

تا خمس مال داده نشود نمی شود در آن تصرف کرد اگرچه صاحب مال قصد دادن خمس را داشته باشد 0 ونیزکسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خودرا بدهکار اهل خمس بداند ودر آن مال تصرف کند. بلی می تواند با حاکم شرع
مصالحه کند وبعد از مصالحه در تمام مال تصرف کند(توضیح المسائل مراجع ج 1 ص 35 مسئله 1790 – 1792 .)