روز قیامت مردم چند دسته می شوند؟

سوال:
روز قیامت مردم چند دسته می شوند؟
در (سوره 56 آیه 7) ادعا می کند که در روز قیامت مردم سه دسته میشوند، اما در (سوره 90 آیات 18-19، سوره 99 آیات 6-7) تنها دو گروه را بر میشمرد.

پاسخ:

اینکه در آیات دیگر فقط دو دسته از انسان‌ها را برشمرد، تناقض می‌شود؟
مگر منحصر در این دو دسته شده‌اند تا با تقسیم‌بندی به سه دسته تناقض باشد؟
ادعای تناقض‌جو که مدعی تناقض در این دو دسته آیات است، از چند جهت اشکال دارد:
1ـ در دستة دوم از آیات سخن از انحصار انسان در دو دسته نیست،‌ بلکه فقط دو دسته از انسان‌ها ذکر شده‌اند.
2ـ در آیات دستة دوم، دو گروه از انسان‌ها ذکر شده‌اند و از گروه سوم سخن به میان نیامده است، همان گونه که ممکن است در جایی بیست نفر نشسته باشند، اما کسی به دلیل خاص بگوید: در این اتاق وزیر امور خارجه ایران و مثلاً وزیر کشور سوریه حضور دارند و از بقیه نام نبرد. آیا این تناقض است؟
3ـ دسته‌بندی و تقسیم‌بندی انسان‌ها می‌تواند از جهات مختلف صورت گیرد و هر کدام می‌تواند اقسام مختلف داشته باشند، مثل انسان‌های سیاه، سفید، سرخ، زرد، یا در تقسم دیگر ایرانی، عراقی، لبنانی، کویتی و... نیز آسیایی، اروپایی،‌ آمریکایی و...
4ـ آیات دسته دوم اصلاً در صدد تقسیم‌بندی انسان‌ها نیست تا بگوییم که تنها از تقسیم به دو دسته انسان‌ها خبر داده است، بلکه آیات در بیان توصیف حال دو گروه از انسان‌ها هستند: انسان‌های بدکار و انسان‌های نیکوکار.
کاملاً روشن است که انسان‌های بدکار و نیکوکار می‌توانند نیز اقسام و مراتبی داشته باشند، اما این آیات فعلاً از این مراتب سخن نمی‌گوید.
کاملاً روشن است که انسان‌های مقرّب در دستة نیکوکاران هستند که از مرتبة بالاتر برخوردارند و این مسئله در آیه اوّل (56/ آیه 7) آمده است.
حال تناقض‌جو چگونه با این همه اشکالاتی که بر او وارد است، همچنان تناقض می‌بیند، خدا عالم است!