در دادن خمس (سهم سادات ) به سید ،اجازه مجتهد لازم است ؟

در این جا سه نظر هست :
الف : لازم است 0 (1)
ب: بنا به احتیاط واجب لازم است (2)
ج : لازم نیست (3 )
پاورقی:
1- امام خمینی توضیح المسائل مسئله 1834 ؛ آیت الله خامنه ای ،استفتاآت س1017 ؛آیت الله شبیری زنجانی توضیح المسائل ج 2 مسئله 1843 ؛ آیت الله صانعی توضیح المسائل مسئله 1833 0
2- آیات عظام بهجت ،فاضل لنکرانی ،نوری همدانی، وحید خراسانی توضیح المسلئل (به ترتیب) مسئله 1446 ،1902 ،1830 ،1843 0
3- آیات عظام اراکی ،تبریزی ،خوئی ،سیستانی ،صافی، کوکبی تبریزی ،گلپایگانی توضیح المسائل مراجع ذیل مسئله 1834 (کوکبی توضیح المسائل مسئله 1776 0