تعداد بال های فرشتگان؟

سوال:
صحیح بخاری ادعا می کند که جبرئیل 600 بال داشت(جلد چهارم، بخش 4، شماره 455) در حالی که قرآن در سوره فاطر 35 آیه 1 می گوید فرشتگان 2، 3 یا 4 بال دارند.

پاسخ:

در حالی که ادعا در این نوشتار تناقضات توهمی در مورد قرآن است، تناقض‌جو نتوانسته این آیه را با آیه‌ای دیگر تناقض کند، از این رو به تناقض آیه با روایت صحیح بخاری روی آورده است.
اما در مورد آیه‌ای که ذکر شد.
«ستایش مخصوص خداوندی است که آفرینندة آسمان‌ها و زمین است که فرشتگان را رسولانی قرار داد که صاحب بال‌های دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه‌اند. او هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید، او بر هر چیزی قادر است.(1)
چند نکته قابل ذکر است:
1ـ «أجنحه» جمع «جناح» به معنای بال پرندگان است که همانند دست برای انسان می‌باشد و از آنجا که بال وسیلة نقل و انتقال پرندگان و حرکت و فعالیت آنها است، گاهی این کلمه در فارسی یا در عربی به عنوان وسیله حرکت و به کارگیری قدرت و توانایی به کار می‌رود، مثلاً گفته می‌شود: «فلان کس بال و پرش سوخته شد» کنایه از این که نیروی حرکت و توانایی از او سلب گردید یا «فلان کس را زیر بال و پر خود گرفت» یا «انسان باید با دو بال علم و عمل پرواز کند» و امثال این تعبیرات که همگی به نوعی کنایه از قدرت، پشتوانه، شوکت و... می‌باشد، روشن است که این گونه تعبیرات در مورد موجودات فرامادی بیانگر ابعاد قدرت آنها است.
2ـ این فقره از آیه «یزید فی الخلق ما یشاء» اشاره دارد بر این که بال فرشتگان که بیانگر قدرت و توانایی آنان است، منحصر در مورد خاص نیست، بلکه خداوند می‌تواند بر قدرت ایشان بیفزاید و به آنان قدرت سیر در مراتب بالاتر از خلقت و عروج بیشتر را عنایت کند.
با توجه به قسمت پایانی آیه روشن است که تعداد بیشتر را ممکن دانسته است، پس اگر حتى در روایتی عدد 600 ذکر شود و روایت صحیح باشد، نه تنها مخالفت یا تناقضی با آیه ندارد، بلکه خود آیه «یزید فی الخلق ما یشاء» می تواند اشاره به امکان آن باشد.
پی نوشت ها:
1.فاطر(35) آیه1.