فرعون کی فرمان قتل پسرهای خردسال را داد؟

سؤال:
فرعون چه زمانی فرمان قتل پسرهای خردسال را داد؟
وقتی موسی پیامبر بود و از خدا برای فرعون صحبت کرد (سوره 40 آیه 23 – 25) یا وقتی موسی یک نوزاد بود؟ (سوره 20 آیه 38 – 39).

پاسخ:

در آیه دوم (سوره20، آیه39 - 38) اصلاً نیامده که در زمان نوزادی فرمان قتل صادر شده است. این آیه فقط می‌گوید که پس از تولد موسی(ع) او را داخل صندوقچه نهادند، بنابراین اگر بخواهیم از آیه نتیجه بگیریم که فرمان قتل کودکان صادر شده بود، باید قبل از تولد موسی(ع) باشد نه هنگام نوزادی او. چون قبلاً فرمان قتل صادر شده بود، مادر موسی (ع) او را پس از تولد داخل صندوقچه نهاد.
اما در مورد آیه اوّل (سوره40، آیه 25- 23) دو احتمال وجود دارد که هیچ یک از دو احتمال، خواسته متناقض‌جو را برآورده نمی‌کند:
أ) فرعون براساس پیشگویی‌هایی که دربارة زوال قدرت خود شنیده بود، دستور قتل پسران را صادر کرد و این زمانی بود که حضرت موسی(ع) متولد نشده بود. این دستور (قتل) ادامه داشت تا زمانی که موسی(ع) به پیامبری برگزیده شد، و عدّه‌ای به او ایمان آوردند. در این زمان دستور قتل پسران افرادی که به خدای موسی(ع) ایمان آوردند، تشدید شد.
ب) پیش از تولد موسی(ع) فرمان قتل پسران صادر و پس از مدتی متوقف شد، ولی در زمان پیامبری موسی(ع) دوبارة فرمان قتل پسران صادر شد، ولی دربارة اشخاصی بود که به موسی ایمان آورده بودند.
حال باید پرسید: اگر فرمانروایی ظالم دستور قتل را پس از مدتی طولانی، تشدید کند یا فرمان اوّلی را که متوقف شده بود، پس از مدتی دوباره صادر کند، تناقض است؟!