اگر به علت تنگی وقت تیمم بدل از غسل انجام شد آیا برای نماز بعدی غسل لازم است ؟

بلی برای نماز های بعدی غسل لازم است 0 وچناچه باز وظیفه تیمم باشد ،دوباره تیمم لازم است 0( توضیح المسائل مراجع ج1 ص399 مسئله 681 وص414 مسئله 719 0)