آیا واقعه عید غدیر در قرآن آمده است ؟

نام غدیر در قرآن نیامده ولی طبق روایات شیعه و سنی این قسمت از آیه 3 سوره مائده ((الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا) و امروز دینتات را برای شما كامل كردم و نعمت خود را برای شما تمام نمودم و اسلام را (به عنوان دین) برایتان پسندیدم) پس از نصب امام علی (ع) به امامت در غدیر خم نازل شده است.
غیر از دلائل نقلی، تحلیل عقلی هم همین را می‏رساند . چون چهار ویژگی مهم برای روز غدیر بیان شده
1. یاس همه‏ئ كافران;
2. روز كمال دین;
3. روز اتمام نعمت الهی بر مردم;
4. روزی كه اسلام به عنوان (دین كامل) مردم و یك مذهب كامل، مورد پسند خدا قرار گرفته است. چون اگر همه روزهای تاریخ اسلام را بررسی كنیم با همه ارزش‏هایی كه داشته‏اند دارای این چهار صفت مهم كه مطرح شد نیستند. پس تنها روزی كه این صفات را دارد همان روز غدیر خم است كه امام علی (ع) به عنوان جانشینی پیامبر(ص) نصب می‏گردد و این اهمیت امامت و رهبری پس از رسول خدا(ص) را می‏رساند.