اخبار خوب مجازات دردناک؟

سوال :
اخبار خوب مجازات دردناک؟ مسلماً خبر دادن به کسی در مورد شکنجه و مجازات شدنش خبر خوبی نیست ولی قرآن ادعا می کند که خبر شکنجه دردناک خبر خوبی است (سوره 3، آیه 21؛ سوره 84، آیه 24؛ سوره 45، آیه 8؛ سوره 31، آیه 7؛ سوره 9، آیه 34؛ سوره 9، آیه 3؛ سوره 4، آیه 138).

پاسخ:

قرآن به همان زبانی نازل شد که مردم بدان سخن میگفتند و برای آنان قابل فهم بود. در گفتگوی و محاوره مرسوم است که گاهی اوقات برای استهزاء و تهدید، کلماتی که بار مثبت دارند درباره امور منفی به کار برده میشود یعنی برای استهزاء دشمن گفته میشود: «خبر خوبی برایتان دارم» یا «پاداش کارتان را خواهید دید».
واضح است که خبر خوب و پاداش برای انسانهای خوب و نیک به کار میرود ولی در اینجا به جهت استهزاء و تهدید اینگونه استعمال شده است لذا آیاتی که در این سؤال به آن استناد شده همهاش به منظور تهدید مشرکان و کافران می باشد و اینکه چه عاقبتی در انتظارشان خواهد بود این کاربرد در زبان جهت ادبی دارای فصاحت و بلاغت می باشد همانگونه که در کتاب های آئین فصاحت و بلاغت به آن اشاره شده است.