آیا مسیح در بهشت خواهد سوخت؟

سوال:
آیا مسیح در بهشت خواهد سوخت؟ مسیح در کنار الله برخاسته است (سوره 4 آیه158) در کنار او قرار گرفته است (سوره 3، آیه45) اما با توجه به اینکه میلیونها مسیحی خدا را می پرستند، قرآن می گوید تمام آنهایی که در کنار الله کسی را می-پرستند به اضافه کسی که مورد پرستش قرار می گیرد در جهنم خواهد سوخت (سوره 21، آیه 98).

پاسخ:

آیه 91 سوره انبیاء(21) خاص است و شامل چیزها و کسانی می شود که قبل و بعد آیه آن را تعیین نموده است. آیه اشاره به بت پرستان دارد و عاقبت کارشان را به ایشان گوشزد می کند که خودتان و بت هایتان هیزم جهنم و آتش گیره جهنم خواهید بود، و سیاق این آیه به مسأله پرستیدن مسیح به عنوان خدا اشاره ندارد به ویژه اینکه در آیه «ما» آمده و «من» به کار نرفته که معمولاً «ما» برای غیر انسان و موجودات فاقد شعور به کار می رود یعنی «ما تعبدون» اشاره به همان بت های بدون شعور دارد در حالی که حضرت مسیح انسان است .