یونس از قومی دیگر بود

سؤال:
آیا پیامبری‌ برانگیخته نشده‌ مگر از هر قوم؟ قرآن می‌گوید: برای هر مردمی پیامبری از میان خودشان برانگیخته‌ایم (سوره 14 آیه 4 و سوره 30 آیه 47) اما هم منابع اسلامی، هم منابع دیگر (سامی و مسیحی و یهودی) هر دو بر سر این که یونس از قومی دیگر بود توافق دارند.

پاسخ:

اوّلاً این سخنان ادعای تناقض جو در قرآن را که به دنبال تناقضات در آیات روان شده است، ثابت نمی‌کند چون در هیچ آیه‌ای نیافت که یونس از قوم خود نبود، به همین خاطر به کلی‌گویی روی آورده و منابع سامی و اسلامی را عنوان کرده است.
ثانیاً: بر فرض که یونس هم نژاد مردمی که در میانشان بود، نباشد باز ادعای تناقض جو ثابت نمی‌شود؛ زیرا در هیچ آیه‌ای که هر پیامبر از نژاد قوم خود بود نیامده، بلکه آمده: هیچ پیامبری نبود، مگر اینکه به زبان قومش سخن می‌گفت، یعنی حتی اگر از نژاد دیگر باشد، به زبان قومی که برای هدایت‌شان مأمور بود، سخن می‌گفت و چون پیام‌آور برای آن مردم و قوم بود، در آیات قرآن معرفی به قوم و ملت آن پیامبر نسبت داده شده است.
آیه‌ای که استناد شده چنین است: «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبیّن لهم...»(ابراهیم(14) آیه 4) یعنی هر پیامبری را که فرستادیم به زبان همان قوم صحبت می‌کرد و مطالب وحیانی را می‌گفت، یعنی زبان آن قوم را می‌دانست حال چه آن پیامبر از همان قوم و نژاد باشد یا اینکه از آن قوم و نژاد نباشد ولی زبان آنها را بداند مثل حضرت لوط(ع) که از سرزمین دیگر بود ولی زبان قومی را که به سوی آنها فرستاده شد، می‌دانست البته همان قوم بعداً به قوم لوط مشهور شدند.