به هم چسباندن زمین و آسمان یا جدا كردن؟

سوال : به هم چسباندن زمین و آسمان یا جدا كردن؟
در مورد روش ایجاد زمین و آسمان، قرآن یک‌جا می‌گوید که آنها از هم جدا بودند و بعد به هم گرویدند. (سوره 41، آیه 11)، اما در (سوره 12، آیه 30) می‌گوید که آنها یکی بودند و بعداً جدا شدند.

پاسخ:

متأسفانه چون هدف، پدید آوردن تناقض است، آن هم به هر شکلی که شده، در معنای آیه هم تحریف می‌شود تا هدف برآورده شود.
آیه می‌گوید: سپس آهنگ (آفرینش) آسمان کرد و آن بخاری بود، پس به آن و زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید. آن دو گفتند: خواستة خدا را فرمان‌پذیریم.
کجا این آیه سخن از به هم پیوستن می‌کند؟! در کجا آمده که به هم گرویدند؟! اگر هر دو به حکم الهی درآیند یا بیایند، معنایش این است که به هم چسبیدند یا گرویدند؟!
این آیه به طور کلی مقصود دیگری غیر از آیه دوم (سوره 21، آیه 30) بیان می‌کند.
«آیا کسانی که کفر ورزیدند، نمی‌دانند (ندیدند) که آسمان و زمین به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم، آیا (باز ایمان نمی‌آورند)؟!».
متأسفانه انسان‌های کافر همیشه یکسان بودند و در صدد پوشاندن حقیقت بر می‌آیند. آیه اول را که ‌به معنای به هم پیوستن نیست، به معنای به هم پیوستن می‌گیرد تا با این آیه تناقض افتد!!
معنای «رتق» و «فتق» در این آیه جالب توجه است که می‌توان با مراجعه به تفاسیر و معنای آنها به مطالب مفید و ارزنده دست یافت.