آیا فرعون غرق شد؟

سؤال:
آیا فرعون غرق شد؟ یا توسط اسرائیلیان نجات یافت؟
(سوره 10 آیه 92) غرق شد (سوره 28 آیه 40؛ سوره 17 آیه 103؛ سوره 43 آیه 55.

پاسخ:

همان گونه که سوره‌های قصص، اسراء و زخرف به غرق شدن فرعون با همراهانش تصریح کرده، می‌فهمیم که فرعون در دریا غرق شد و مُرد ولی آیة 92 سوره یونس (10) می‌فرماید: «الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیة...»، یعنی بدن فرعون را از آب نجات دادیم تا نشانه‌ای برای دیگران باشد.
در این آیه به خارج شدن (نجات یافتن) بدن و جسم فرعون از آب اشاره می‌کند. یعنی پس از آنکه فرعون غرق شد و خداوند جان او را گرفت، بدن بی‌جان او را به ساحل انداخت تا موجب عبرت و پند آموزی برای دیگران باشد و ببینند که فرعون با آن همه ادعا، چگونه بدن بی‌جان او بدون هیچ تحرکی روی زمین افتاده است، افزون بر این برخی مفسران مراد از بدن را «زره» می‌دانند چون فرعون زرهی از طلا داشت که همه او را با آن علامت می‌شناختند و خداوند متعال فرعون را با آن زره به بالای آب آورد تا برای آیندگان عبرت و پند باشد. برخی مفسران نیز فعل «ننجیک» را از ماده «نجوة» می‌دانند نه «نجات». بنابراین چون «نجوه» به معنای زمین بلند است پس معنای آیه این است که: بدن فرعون را پس از غرق شدن بر بالای بلندی قرار دادیم تا همه او را ببینند و موجب عبرت و پند باشد».
به هر یک از این تفاسیر و معناها رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که تنها بدن او نمایان شد، خواه در ساحل یا بر بلندی یا نمایان شدن زره‌ای که بر تن داشت. در حالی که آیه اوّل به صراحت بر غرق شدن فرعون دلالت می‌کند.