امام علی (ع) چند پسر و چند دختر داشت و نام آنان چه بود؟

‏در مورد تعدد فرزندان امام علی (ع) پاسخ دقیق و روشنی از متون تاریخی یافت نمی شود.
برخی مورخان مجموع فرزندان حضرت را بیست و هفت تن (دوازده پسر و پانزده دختر) برشمرده اند و برخی از این بیش تر تا به سی و شش فرزند (هفده پسر و نوزده دختر) افزایش داده اند. در مورد اسامی فرزندان تا سی و سه اسم ذکر کرده اند ، لیکن نمی شود استفاده کرد که حتما فرزندان حضرت به سی و سه تن رسیده است، چرا که عرب ها چند نوع اسم برای بچه های خود می گذاشتند. ممکن است دو یا سه اسم مربوط به یک فرد باشد.
در هر حال از متون تاریخی به دست می آید، اسامی فرزندان امام علی (ع) بدین شرح است. از پسران:
1 – حسن (ع) ، مادرش فاطمه زهرا (س)
2 – حسین (ع) مادرش فاطمه زهرا (س)
3 – محسن مادرش فاطمه زهرا (س)
4 – محمد اوسط مادرش امامه دختر ابی العاص
5 – عباس مادرش کلابیه ، معروف به ام البنین
6 – جعفر مادرش فاطمه کلابیه ، معروف به ام المبنین
7 – عبدالله مادرش فاطمه کلابیه، معروف به ام البنین
8 – عثمان مادرش فاطمه کلابیه، معروف به ام البنین
9 – محمد اکبر مکنای به ابوالقاسم و معروف به ابن حنفیه، مادرش خوله حنفیه
10 – محمد اصغر، مکنای به ابوبکر ، از شهدای کربلاء ، مادرش لیلی دختر مسعود نهشلیه
11 – عبدالله (یا عبیدالله) از شهدای کربلا مادرش لیلی دختر مسعود نهشلیه
12 – یحیی، مادرش اسماء بنت عمیس؛
13 – عمر، مادرش ام حبیب صهباء دختر ربیعه تغلبیه ، ( وی با رقیه دو قلو بود).
اما دختران حضرت:
1 – زینب کبری، مادرش حضرت فاطمه زهرا (س)
2 – زینب صغری مادرش حضرت فاطمه زهرا (س)
3 – رقیه، مادرش ام حبیب صهباء دختر ربیعه تغلبیه، (دو قلو با عمر)
4 – ام الحسن، مادرش ام سعد دختر عروة بی مسعود ثقفیه
5 – رمله کبری ، مادرش ام سعد دختر عروة بی مسعود ثقفیه
6 – ام کلثوم صغری ، مادرش ام سعد دختر عروة بی مسعود ثقفیه
7 – ام هانی؛
8 – میمونه؛
9 – زینب صغری، همسر محمد بن عقیل بن ابی طالب؛
10 – رمله صغری؛
11 – رقیه صغری؛
12 – فاطمه، مکنای به ام کرام؛
13 – امامه؛
14 – خدیجه؛
15 – ام سلمه؛
16 – ام ابیها؛
17 – جمانه، مکنای به ام جعفر؛
18 – نفیسه. (1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها :
1 – سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج2، ص 11 و 12.