گفته می شود: با ظهور امام زمان (عج) جهان پر از عدل و داد مى شود. آیا در این دوره کسى مرتکب افعال قبیح و یا گناه مى شود؟ .....

پرسش : گفته می شود: با ظهور امام زمان (عج) جهان پر از عدل و داد مى شود. آیا در این دوره کسى مرتکب افعال قبیح و یا گناه مى شود؟ امنیت , آرامش و راحتى انسان ها در زمان حکومت امام زمان (ع) و عدم امنیت و سختى و مشقت انسان هایى که قبل از زمان ظهور حضرت زندگى مى کنند, چگونه قابل توجیه است ؟
پاسخ : امام زمان (ع) با ظهور خود جهان را پر ازعدل و داد مى کند و جامعه اى متعالى و آرمانى را بنیان می گذارد.
جامعه آرمانى و مدینه فاضله اى که حضرت ایجادمى نماید, از ویژگى هاى زیر برخوردار است :
1 حاکمیت فراگیر و جهانى دین خدا: اداره جامعه بشرى با سیاست و برنامه دین خدا صورت مى گیرد. در عصرظهور حضرت حجت (عج) آرمان والاى تشکیل جامعه بزرگ بشرى و خانواده انسانى تحقق مى پذیرد و آرزوى دیرینه همه پیامبران و امامان و مصلحان برآورده مى شود.(1)
2 - مدینه عدل : هیچ ویژگى به اندازه «عدالت و قسط» در حکومت امام زمان (عج) روشنى و جلوه ندارد. آن قدرکه در روایات بر ویژگى عدالت گسترى امام تأکید شده , بر سایر مسایل چنین اصرار و ابرامى نرفته است و این ,نشان از برجستگى این مهم در مدینه فاضله اسلامى در عصر ظهور حضرت دارد.
3- مدینه رفاه و آسایش : مدینه فاضله اسلامى ، مدینه رفاه و آسایش همگانى است . در این جامعه آرمانى , سخن از کثرت مال ، وفور نعمت ها، باران هاى پى در پى , سبکبارى و رهایى از بارهاى سنگین زندگى , آسودگى از رنج طلب و نیافتن , سخن از اداى قرض تمام بدهکاران و اداى دَین تمام مقروضان است . سخن از عمران و آبادى تمامى عرصه ءجهان است , به گونه اى که چون حضرت مهدى قیام کند, همه خرابى ها آباد مى شود.(2)
4 -مدینه امن و سلام : وعده خداوند مبنى بر این که وحشت و خوفِ مؤمنان را به امنیت و سلام تبدیل مى کند, درزمان ظهور حضرت معنا و مصداق کامل مى یابد و انسان ها در آن موعد شریف است که مى توانند با قلبى آسوده , سربر بالین آرامش بگذارند و زندگى دنیا را دور از خطرهاى دلهره آمیز ببینند.(3)
5- حکومت مستضعفان : تشکیل دولت مستضعفان و تحقق بخشیدن به آرمان والاى حکومت مستضعفان ازبرنامه هاى اصلى و اقدام هاى اساسى و تردید ناپذیر امام موعوداست . در جامعه و نظامى که امام زمان (عج)بنیان مى نهد, زمام همه امور در دست مستضعفان است آنان به اداره جامعه مى پردازند.
تشکیل جامعه آرمانى با ویژگى هایى که بر شمردیم , به این معنا نیست که در عصر ظهور حضرت , کسى مرتکب گناه و معصیت نمى شود, بلکه در آن دوران نیز افرادى به مخالفت با حضرت مى پردازند. از این رو زندگى در آن عصربه معناى صالح بودن همه انسان ها نیست . حضرت مهدى به اصلاح جامعه بشرى مى پردازد و حکومت صالحان را برقرار مى کند. آن حضرت می کوشد تا در بعد اجتماعی مظاهر کفر و فساد را از بین ببرد وبستر را برای فلاح آماده نماید حال این خود فرد است که یکی از دو راه خیر و شر را انتخاب می کند . شکل گیرى جامعه امن در عصر ظهور حضرت مهدى به این معنا نیست که انسان ها تکلیفى ندارند, بلکه در آن عصر نیز افراد فاسد و نا صالح یافت می شوند. حال اگر فردی در دوره پیش از ظهور که فساد و منکرات در جامعه غلبه دارد ،دامن خود را از زشتی ها پاک بگرداند نسبت به آن که در جامعه آرمانی امام زمانی پاک زندگی کند ،با فضیلت تر است و این به مقتضای عدل خداوندی است .واگر فردی در جامعه آرمانی امام زمان بد کردار باشد، از آن که در دوره کفر و فساد بد کردار بود بد تر است و این نیز به مقتضای عدل خداونی است. بنا بر این
در هر عصر و زمانى , انسان مکلف است به وظایف شرعى خویش عمل کند , و این راز و رمز سعادت ورستگارى انسان است , خواه در عصر غیبت باشد, خواه عصر ظهور حضرت را درک کند.( 4)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1-محمد حکیمى , عصر زندگى و چگونگى آیندهء انسان و اسلام , ص 161
2-مجله حوزه , شماره 70ـ 71 ص 174
3-.همان , ص 175
4-همان , محمد حکیمى , عصر زندگى و چگونگى آینده انسان و اسلام .