خاتمه

خاتمه
اینجانب به عنوان یك جوان شیعه كه عقاید خود را از قرآن و سنت پیامبر و روایات متواتر از ائمه معصومین گرفته ام پس از خواندن این كتابچه به غرض ورزی طراحان سؤالها پی بردم و با نگاشتن این رساله، به وظیفۀ دینی خود، عمل نمودم.
ولی در دفتر دیگری سؤالاتی را از سلفیها می پرسم كه خوشبختانه واقعاً مایۀ هدایت هزاران جوان فریب خورده شده و در گوشه و كنار جهان آثار ارزشمندی از خود به جای نهاده است و دهها هزار جوان را به روشن بینی رهنمون شده كه شما می توانید در هر كشور نمونه های فراوانی از آنها بیایید، و همین مایۀ وحشت و دستپاچگی این گروه شده و به این اقدامها دست زده اند. یادآور می شوم مذهب اهل بیت همچنان در حال پیشروی و گسترش است و حتی وهابیان را در پایگاه خود یعنی نجد به وحشت افكنده زیرا مشاهده می كنند كه گروهی آشكارا و بی ترس و بیم و با دلیل و برهان پذیرفتن مذهب اهل بیت را اعلام می كنند.
27 رجب 1428 هـ.ق
روز مبعث رسول اكرم