سؤال178: شیعه گمان می كند نصی دربارۀ امامانشان وجود دارد ولی استاد فیصل نور در كتاب «الإمامه والنص» این روایات را نقد كرده است.

پاسخ
در اینجا چون كفگیرك به ته دیگ خورده، پناه به كتاب دیگری می برد و بدون این كه مطالب او را نقل كند مدعی می شود كه این سؤالها باعث هدایت گروهی از جوانان شده است.
به هر حال نصوصی كه دربارۀ امامان یكی پس از دیگری وارده شده، در كتابهای فراوانی از محدثان تنظیم شده كه برخی از آنها را نام می بریم:
1. كلینی در كافی در كتاب الحجه.
2. شیخ حر عاملی در كتاب اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات.