سؤال172: خلافی كه اصحاب پیامبر مرتكب شده اند این است كه از ولایت علی منحرف شده اند،چرا شیعه از فرقه های دیگر روایت نقل میکند؟

سؤال172
خلافی كه اصحاب پیامبر مرتكب شده اند این است كه از ولایت علی منحرف شده اند، پس چرا شیعیان در مورد فرقه های دیگر مانند فطحیه و واقفیه كه امامت بعضی را قبول نمی كنند، روایت نقل كرده اند؟
پاسخ
این سؤال تكراری است و در سؤال صد و پنجاهم به پاسخ آن پرداختیم و نیز یادآور می شویم انحراف از حق، از سوی هر كس كه باشد مذموم و نكوهیده است، ولی بین دو انحراف فرق است. برخی از اصحاب (نه همه) چون ولایت علی را نپذیرفته اند، و طبعاً بقیه را نیز نمی پذیرند، در حالی كه آن دو گروه تا نیمه راه آمده اند و ولایت ائمه را تا امام هفتم پذیرفته اند، قیاس این دو قیاس مع الفارق و نادرست است. افزون بر آن احراز صدق در گفتار برای نقل روایت كفایت می كند.
ضمناً یادآور می شویم انحراف همۀ اصحاب از علی تهمتی است كه او به شیعه می زند، در حالی كه صحابۀ پیامبر به گروههای مختلفی تقسیم می شدند.