سؤال171: علی بن ابی طالب دروازۀ علم است، پس چگونه حكم مذی را نمیداند ؟

سؤال171
امام علی بن ابی طالب دروازۀ علم است، پس چگونه حكم مذی را نمی داند و كسی را نزد پیامبر می¬فرستد تا احكام متعلق به مذی را به او بیاموزد؟
پاسخ
حدیث «أنا مدینة‌ العلم و علیّ بابها» را متجاوز از صد و چهل و سه محدث سنی در كتابهای خود نقل كرده-اند و ذكر نام و شماره صفحه كتابها به درازا می انجامد. در این مورد به كتاب الغدیر(1) مراجعه كنید تا از صحت خبر مطلع شود. اگر اعتراضی دارید بر گفتار پیامبر متوجه است نه علی. از این گذشته علی از روز نخست عالم و آگاه آفریده نشده، و از روز نخست حضور در محضر پیامبر به تدریج چیزهایی از او آموخته تا اینكه به مقام محدّثی رسیده است. و اعزام فردی به نزد رسول خدا برای سؤال این مسأله می تواند توجیه-های گوناگونی داشته باشد. و شاید یكی از وجوه این باشد كه به مردم بفهماند: آنچه می گوید، در سنت و اسلام از شخص پیامبر است.
پی نوشت ها:
1. الغدیر: ج6، ص86-111.